פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 87) – 11.3.1964