פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 54) – 9.7.1961