פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (ועדת משנה מס' 25) -7.8.1961