פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 24) – 5.2.1961