פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 23) -3.1.1961