פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 55) – 24.7.1961