פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 50) – 16.1.1961