פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – 1.10.1961 (תאריך משוער)