פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 79) – 8.8.1963