פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 83) – 27.11.1963