פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (ועדת משנה מס' 30) – 20.8.1963