פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 84) – 10.12.1963