פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 2/56) – 30.4.1956