פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 76) – 5.6.1963