פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 73) – 28.4.1963