פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 78) – 17.7.1963