פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 77) – 16.6.1963