פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 16) – 8.5.1956