פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 70) – 8.1.1963