פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 62) – 6.6.1962