פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 15) – 4.3.1956