פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 68) – 21.10.1962