פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 19) – 18.11.1956