פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 63) – 17.6.1962