פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס 65) – 15.7.1962