פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 71) – 12.2.1963