פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (ועדת משנה מס' 3) – 10.12.1956