פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 64) – 1.7.1962