פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 85) – 15.1.1964