פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 20.5.1958

מחליטים:
* להקים (לפי דרישת משרד הפנים) בית דין למס עסקים בשטח שיפוטה של המועצה.
למנות את שלמה בדר ושפירא (תושבי הקריה) להיות חברי בית הדין, כממונים על-ידי הרשות. למנות את שלמה בדר להיות היו"ר של בית הדין, ולבקש מהממונה על המחוז לקבוע את נציגו ואת השכר, שעל המועצה לשלם לחברי בית הדין.
* יש לגבות תרומות (כללי ועבור אנדרטה) גם מתושבים המגישים תכניות לבניית מבנה לחנות או למלאכה – ובסכום מדורג: עד שטח של 25 מ"ר (20 ל"י), בעד כל 25 מ"ר נוספים (15 ל"י) ובעד כל 100 מ"ר נוספים (35 ל"י).
* לקבל הלוואה מבנק הפועלים ברמת גן בסך 45,000 ל"י לשנתיים וחצי בריבית 11%, לכיסוי הגרעון.
* להפסיק את עבודת מרדכי אלמגור כמנהל מחלקת השירותים החל מה 1.6.58 (הוא התקבל לתקופת ניסיון), ולקבל לתפקיד זה – לתקופת ניסיון של שלושה חודשים, את משה זילברשטיין (תושב הקריה).

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש