פרוטוקול ישיבת המועצה 23.12.1958

* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת המועצה מס' 39 מה 12.10.1958 ומחליטים:
לקבל את התפטרות עובד המועצה קנטי יהושוע כמכונן מים, לפרסם מכרז לצורך קבלת עובד במקומו – ועדת המכרז תורכב מסגני ראש המועצה וממהנדס רמח (היועץ למועצה לענייני מים).
* אישור הפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 47 מה 1.12.1958
ועדת רמת גן: ראש המועצה מדווח על הדיון, שהתקיים במנהל המחוז, בעניין סיפוח אדמות תל ליטוינסקי ושטחי המועצה האזורית לשעבר.
אגודה שיתופית אונו: המועצה איננה מסכימה לתביעת האגודה למסירת הקיוסק ושטחו לזק, אלא רק לחוזה חכירה וגם לא להשתתף בטיפול של עו"ד האגודה בדבר העברת רכושה. עם זאת, היא מסכימה ליתר תנאי החלטת האגודה.
סלילת כבישים במעברה: מחליטים לקבל עקרונית את הצעת חברת רסקו וחברת שיכון עובדים להלוות למועצה 10 אלפים ל"י ( כל אחת) לסלילת כביש במעברה – השתתפות המועצה כ 25%.
תקציב המועצה הדתית: מחליטים לאשר את השינויים בתקציב הנובעים מעליה במשכורות.
* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 48 מה 10.12.1958  ומחליטים:
להקים ועדה ציבורית של מלווה העלייה, שבראשה ראש המועצה וחבריה יהיו כל נציגי המפלגות.
לקבל את חוק העזר לניקוי חצרות ולעקירת עצים.
לאשר הקצבה חד-פעמית לבית ספר לנערים עובדים בסך 50 ל"י, לשנת לימודים זאת.
לקבל את המלצת מרכז השלטון המקומי, לגבי השתתפות בדמי הבראה של עובדי המועצה.
לדחות לישיבה הבאה, את הדיון במתן זיכיון להנהלת הקולנוע המקומי לפתיחת קולנוע קיצי.
לפנות למפלגות במועצה המקומית, לשגר חברים לוועדת הבחירות הבאות לרשויות המקומיות, כמספר חבריהן במועצה המקומית.
לאשר את ההסכם עם חברת רסקו לגבי השתתפותה בחיבור מים לבתים.
לתת הנחה להופעת האמנים ג'יגן ושומכר בשיעור 50%.
לאשר מתן זיכיון לבית שחיטה לחיים אבנון.
לחייב בקנס פיגור בתשלום מס העולה על ארבעה חודשים.
* מחליטים לאשר את הפרוטוקול מישיבת ועדת הסעד מס' 24, למעט לסעיף 24.
*מחליטים לאשר את הפרוטוקול מישיבת ועדת הסעד מס' 25, למעט סעיף 35 הדורש הסבר נוסף.
* מחליטים לאשר את הפרוטוקול מישיבת ועדת הרישיונות מס' 18, למעט סעיף 2 הדורש הסבר.
* שונות:
הוחלט לקבל כעובד למפעל המים את האדם השני שעליו המליצה הוועדה (הראשון נפסל מחמת קירבת משפחה לאחד מעובדי המפעל).
בישיבת המועצה הבאה: מנהל לשכת הסעד יסביר על דרכי פעולת הלשכה לגבי הפונים אליהם, מנהל מחלקת השירותים ימסור פרטים על עבודת מחלקתו וראש המועצה יסביר את נושא התכנון והפיתוח של המרכז המסחרי.
ליידע את בעלי הרישיונות, כי החלפת בעלות על הרישיון חייבת לקבל מראש את אישור המועצה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
מ. נקש, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, יחיא, ז. נוימן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש