פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 3.6.1959

מחליטים:
* לתרום 200 ל"י לכל אחת משתי המשפחות, שהצריפים שלהם נשרפו כליל, ועוד 100 ל"י לכל אחת מהשתיים האחרות, שהצריפים שלהן ניזוקו באופן קל.
* להשתתף בסך 400 ל"י בלימוד שחייה בבתי"ס "ניר" ו"תלמים", לשנת הלימודים השוטפת, בהתאם לסיכום עם משרד החינוך – עבור המדריכים וההסעה מ"תלמים".
* במסגרת התקציב הבלתי רגיל לשנת 1958/59:
התקנת מאור ציבורי בשטח הפיתוח בחלקו של שיכון "רסקו" וברחוב הרצל, בסך 11 אלף ל"י.
רכישת ציוד חדש למשאבת מים (מכרז פנימי) בסך אלפיים ל"י.
התקנת 400 מדי מים בביצוע עצמי. סה"כ העלות 26,000 ל"י, אולם היות והתקציב שאושר ע"י הממונה על המחוז ב 15.6.59 הוא רק 13,5000 ל"י, מאשרים תקציב בסך 12,500 לגבי היתרה.
* קבלת הלוואות: בסך 5,000 ל"י לכיסוי הגירעון (מבנק "קופת מלווה העולה"), מלווה פנימי לחינוך בסך 10 אלפים ל"י נוספים, בסך 3 אלפים ל"י לבניית בית כנסת לעדת התימנים ע"י בנק "בנייני ציבור" (ההלוואה תבוצע באמצעות המועצה הדתית ותופיע בתקציבה) והלוואה בסך 4,000 ל"י להתקנת מדי מים ע"י "אוצר השלטון המקומי".
* להעלות את השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית, בסך 2,500 ל"י.
* לפרסם שני מכרזים על סלילת כבישים בשטח הפיתוח של חברת "רסקו" ו"שיכון עובדים".
* לבער את הקוצים, למניעת התרבות הנחשים (מכרז פנימי).
* לתת לא. פלכסר זיכיון להקמת בית שחיטה, בתנאי שיקים אותו תוך שנה מיום אישור המועצה.
* לתקן את שיעורי הקנס וחוקי העזר: מ 20 ל"י ל 100 ל"י ועבור כל יום בו העבירה תימשך – 20 ל"י במקום 2 ל"י.
* לגבי ארבע הבקשות להנחות ממס עסק לשנת 1959: מגיש אחד שוחרר לגמרי מתשלום, שניים קיבלו הנחה בגובה 50% ובקשת הרביעי נדחתה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ – סגן ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש