פרוטוקול ישיבת המועצה 29.9.1959

תשובת ראש המועצה לטענת ארליך, שהוא לא התחשב בבקשת סיעתו (חרות) המנומקת, לדחות ביום את הישיבה הקודמת ( מס' 47 מה 30.7): למרות שרציתי להיענות לבקשה, שני חברים אחרים הודיעו שלא יוכלו להשתתף במועד המוצע על-ידכם. לכן, מחמת חשיבות קבלת מספר החלטות שלא סבלו דיחוי, היה צורך לקיים את הישיבה במועדה.
* מאשרים את הפרוטוקולים מישיבת המועצה מס' 47 (מה 30.7.59).
* מאשרים את החלטות ועדת הסעד בישיבה מס' 37 (מה 27.8).
* מאשרים את הצעת הערעור, להעלות את "השווי לצורך ארנונה" על שטחים לא בנויים וחופשיים לבנייה מ 300 עד 500 ל"י לדונם, במטרה למנוע ספקולציה.
* מאשרים את מינוי שלמה בדר כיו"ר ועדת השומה, במקום אליעזר רוקנשטיין.
* אישור קבלת הלוואות:
הלוואה בסך 15,000 עד 30,000 ל"י, מטעם אוצר השלטון המקומי, לכיסוי הגרעון עקב ביצוע עבודות פיתוח שונות (בהימנעות ארליך).
הלוואה בסך 2,000 ל"י, לרכישת ריהוט סטנדרטי לביה"ס.
הלוואות בסך 6,500 ל"י מחברת "רסקו" ו כן 8,000 ל"י מ"שיכון עובדים", לסלילת הכביש לשיכוני "רסקו" ו"חברת שיכון" במעברה. זאת בנוסף להשתתפות החברות עצמן ב 75% מסה"כ העלויות המשוערות בגובה 100,000 ל"י.
הלוואה בסך 25,000 ל"י מבנק לאומי ובאישור משרד הפנים, לתקציב הפיתוח לשנת 1959/60.
* מאשרים שתקציב הפיתוח לשנת 1959/60 ממשרד הפנים, בסך 49,000 ל"י, יחולק כלהלן: 4,000 ל"י לעבודות חשמל, 15,000 ל"י לסלילת כבישים, 10,000 ל"י לרכישת מבנה למשרדי המועצה, 20,000 ל"י למפעל המים.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ש. בדר, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ס. יצחייק, מ. נאקש, ד. ארליך, י. סעדי, ז. נוימן – חברי המועצה
חסר: י. לוינסון – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש