פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 16.12.1957

מחליטים:
* לאשר מחדש את החלטתה מישיבתה מס' 27 מה 7.7.57 , בדבר מתן שירותים לתושבי שכונת "ישי" (ונדון והוחלט בישיבת המועצה מס' 29 מה 18.8.57): למנוע מהם את השירותים שהמועצה אינה מחויבת בהם (כמו בקשה לרישיון בנייה או תעודה להעברת בית), עד שישלם כל אחד מהם את חלקו למועצה – סך של 270 ל"י, עבור הפיתוח שנעשה בשטח השיכון.
* לחתום על הסכם לשנה (מה 1.10.57) עם ארגון אימהות עובדות, בדבר פתיחת מעון ילדים בקריה, בהתאם לתנאים הבאים: המעון יהיה בניהול ארגון אימהות עובדות ת"א; המבנים יועמדו לרשות הארגון על-ידי המועצה (ויישארו ברשותו); הציוד והריהוט יסופקו על-ידי הארגון (ויישארו ברשותו ;(הצוות יורכב משתיים וחצי משרות: מנהלת המעון (עובדת המועצה) והעוזרת לה (עובדת הארגון) – כל אחת במשרה שלמה, וכן מבשלת (עובדת המועצה) בחצי משרה – כשהארגון ישתתף בתשלום מחצית משכורתה.
* להעניק לעדת הבבלים בקריה סך של 4,000 ל"י, כהשתתפות בבניית בית הכנסת (בהמשך לאישור המועצה בישיבה מס' 31 מה 5.12.57, לקבלת הלוואה בסך 6,000 ל"י לצרכים דתיים ורוחניים), ולנקוט בצעדים הדרושים למען תשותף המועצה בבעלות חוקית על הבניין.
* לאשר עקרונית את תביעת החברה להקמת בריכת שחייה בקריה, הכוללת:
המלצה לקק"ל לקבלת 11 דונם בסמוך למגרש הספורט, מתן זיכיון ל 49 שנים והתחייבות שתוך 15 השנים הבאות לא תיתן המועצה רישיון נוסף להקמת בריכה, סלילת כביש עד שער הבריכה, התקנת רשת מים וחשמל, שחרור ממסי המועצה ומהיטל עינוגים בחמש השנים הראשונות וכמו כן גביית מס עסק מינימלית באותן חמש השנים.
האישור העקרוני יהיה תוך ההסתייגויות הבאות:
לתת לתושבי המקום זכות קדימה ברכישת המניות שיופצו על-ידי החברה, להמליץ בפני משרד הפנים למתן הנחה במסים (שהסכמתו דרושה למתן ההנחה על-ידי המועצה) ולשאת בהשתתפות הולמת בהתקנת מגרשי החנייה המבוקשים.
* לאשר קבלת הלוואות מבנק הפועלים ברמת גן: בסך 6,000 ל"י – לצורך כיסוי גירעונות תקציב המועצה ובסך 5,000 ל"י – לצורך קיום חגיגות העשור והוצאת הספר על קריית אונו.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
סמי כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

לסיכום פרוטוקול זה מצורפים שני קבצים סרוקים. המקורי שלפיו בוצע הסיכום. העתק נוסף של פרוטוקול מאותו תאריך בכתב יד ועם תכנים קצת שונים

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש