פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 10.9.1957

מחליטים:
* לבחור ועדה ציבורית להקמת הספרייה ע"ש משה כצנלסון ז"ל (החלטת ישיבת המועצה מס' 29 , 18.8.57), בהרכב הבא: מנחם זהבי (יו"ר), ראובן מאיר, אליהו גלאור, נחום רחמני, אפרים לוריה.
* לבחור מערכת לעריכת הספר על קריית אונו (החלטת ישיבת המועצה הנ"ל), בהרכב הבא: אריה וישיניאק (יו"ר), אסתר וולך, נחם זהבי, בנימין שפירא, יוסף לוינסון (חבר המועצה).
* לבחור ועדה לקביעת החצרות הנקיים במעברה ולמתן הפרסים (החלטת ישיבת המועצה הנ"ל), בהרכב הבא: אליעזר נלקין (חבר המועצה ויו"ר), דבורה פייזר, צפורה שפירא, גב' יפה, שמחה לוי (מהמעברה), ברוריה ורד, מר נקש (מהמעברה).
* לבחור ועדה לקביעת הגינות היפות ולמתן הפרסים (החלטת ישיבת המועצה מס' 26 מה 7.4.57), בהרכב הבא: בא-כוח משרד החקלאות (היו"ר), המלט, פישר, ארליך, מר נקש (מהמעברה).
* להנהיג בשנה"ל תשי"ח פיקוח רפואי בגני הילדים שבחזקת המועצה (בעקבות הצעת קופ"ח מחוז דן), ולהקציב לכך 420 ל"י (2.80 ל"י לכל אחד מ 150 הילדים).
* לגבות שכר לימוד לשנה"ל תשי"ח בסך 60 ל"י, מתלמידי חוץ בבית הספר.
* להמליץ בפני ועדת הערעורים לדון במספר בקשות המערערות על גובה השומה, שהוגשו באיחור מחמת אי ידיעת התאריך האחרון להגשה.
* לתת לספר במעברה הנחה ממס עסקים ל 56/57 בגובה 50%, ולחייב את בעל האטליז בקריה, אלחנן ליטוין, בסך 10% לכל שנה בה הוא חויב במס עסק.
* לקבל עקרונית את הצעת חברת "הסנה" לביטוח הנדסי של הבארות והמשאבות – ושהבדיקה והערכה תתבצענה על-ידי מומחה ושמאי מוסמך מטעמה.
* לקבל את חיים אבנון, מיום התפטרותו כחבר במועצה, כעובד המועצה – מזכיר במקום מנחם זהבי שהתפטר ואחראי על מחלקת השירותים.
* לבצע תיקון לחוק עזר לאספקת מים חלק ב' (שאושר בזמנו על-ידי המועצה), לגבי אגרת מים סעיף 7. לאור השוואה עם התעריפים המונהגים בכל הרשויות המקומיות במקום שהוקם מונה, מוצע להעלות את תעריף אגרת המים ליחידות דיור וכן לבתי מלאכה/תעשייה ובתי-עסק.

* משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ח. אבנון (ח. ציפרשטיין), א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

לסיכום פרוטוקול זה מצורפים שני קבצים סרוקים. המקורי שלפיו בוצע הסיכום. העתק נוסף של פרוטוקול מאותו תאריך בכתב יד ועם תכנים קצת שונים

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש