פרוטוקול האסיפה הכללית של שכונת אונו 18.8.1944

* זיידמן דיווח על מצב הקופה, בהתאם למאזן של הגזבר פייזר:
הכנסות 1,141,368 לא"י
הוצאות 1,118,959 לא"י
בקופה 22,409 לא"י
* לגבי פשרה בקשר בין השכונה לאנשי "רסקו", היציע זיידמן שאנשי "רסקו" ייכנסו לשכונה כחברים שווי זכויות וחובות (גם אם אינם חברי "ההסתדרות" – וזה יחול גם לגבי משתכנים חדשים), לא יחולו עליהם חובות השכונה הנובעים מהקמת הבתים הראשונים והם לא יהיו זקוקים לאישור "ניר" שכשירצו למכור את בתיהם.
הוחלט לתת ייפוי כוח לוועד, להמשיך בברור הקשר.
* הועבר ביטוח כללי של חברי השכונה, אשר השכונה תקבל אחוזים.
* אונגר הקים מחסן בצד הדרך ללא אישור. הוא הפקיד עירבון בסך 100 לא"י בקופת "מלווה", למקרה שיתנגד להורידו לפי דרישת הוועד.
* בנושא הגדלת השכונה: הוגרלו 25 מגרשים וביניהם נפתחה דרך רשמית לפרדס "רייספלד". תמורת זאת השכונה תקבל 200 לא"י, שהוועד מציע כבסיס להקמת בניין ציבורי.
* הקמת בניין ציבורי (עבור בית ספר, גן ועוד) בהתאם לתכנית המהנדס "שרון" ובאמצעות תרומות והלוואות ממקורות שונים בסך 1,300 לא"י (כולל 200 לא"י השתתפות החברים).
ברוב קולות הוחלט על הקמת הבניין.
* דין וחשבון על קידוח הבאר: היות ובפועל היו צריכים להעמיק את הקידוח יותר מהמשוער,
יידרש סכום של בערך 2,600 לא"י במקום 1,900 לא"י. הבאר תישאר רכוש השכונה ולכן נוסדה חברת מים עם תקנון. חברת "רסקו" הכניסה כבר על-חשבון הבאר 300 לא"י.
גרינברג ב. מסר אינפורמציה טכנית מקיפה על קדיחת הבאר ועל הקשיים הכרוכים בשאיבת המים – כולל העלויות הצפויות. האספה מייפה את כוח הוועד להמשיך בברור בעזרת מומחים.
* גם השנה יהיה צורך להחליף את העובדים במוסדות החינוך: גננת שתהייה גם מורה לכיתה א'.
מקום הלימודים יהיה, כפי המשוער, במחסן התבואה של אונגר.
* כל האספה נעמדה דום, לזכר החבר בוים שנפטר בשנה שעברה וכן לזכר ברל כצנלסון.
* בנושא בחירת ועד חדש: טירולר מציע להשאיר את הוועד הקיים לעומת לב המציע להסתפק בהרכב של חמישה חברים (היות ושניים מהשבעה מעדיפים לעזוב). זיידמן מעדיף להשאיר את ההרכב הקיים – בתנאי שכל החברים יעמדו בהתחייבויותיהם.

/// מיכל 9 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש