פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 12) – 4.11.1970

ראש המועצה מדווח על התפטרות חברת המועצה עליזה רונטל, שמונתה לתפקיד מנהלת בית ספר "ניר" – ועל כניסת חיה (קלרי) גרינוולד במקומה. הוא מודה לעליזה על פעילותה ומברך את קלרי. עליזה מודה לחברי המועצה ועוזבת את הישיבה.
* מחליטים לאשר את הפרוטוקול מישיבת המועצה שלא מן המניין מה 15.7.70, ללא התיקון המוצע על-ידי יעקב כהן (6 הצביעו נגד התיקון ו 4 הצביעו בעד).
* אישור פרוטוקול מישיבת ועדת הנהלת המועצה מה 25.9.70
תיקון טעות מפרוטוקול ישיבת המועצה הקודמת מה 2.9.70: מאשרים (פה אחד) לקבל הלוואה בסך 250,000 ל"י, לאיזון התקציב לשנת 1970/71, באמצעות בנקים שונים.
מאשרים (פה אחד):
מתן הנחה (לשנת הלימודים תשל"א) בשכר לימוד בבית הספר התיכון המקומי לעובדי המועצה, שבניהם לומדים בו, בשיעור המקובל ברשויות אחרות.
השתתפות חד-פעמית בתקציב ועד עובדי המועצה בסך 3,000 ל"י.
מתן הלוואה לגזבר המועצה בסך 10,000 ל"י, לרכישת מכונית המשמשת לתפקידו.
קבלת יתרת המלוות לאיזון תקציב 1970/71, שאושרו על-ידי משרד הפנים.
קבלת הלוואה מאוצר השלטון המקומי בסך 50,000 ל"י לרכישת ציוד תברואי וחידושו.
מאשרים (פה אחד) את מינוי סגן ראש המועצה חנוך ביטלמן כמנהל מפעל המים, את אריה אחידב גזבר המועצה כאחראי על העניינים הכספיים של המפעל ואת יצחק גור מנהל שירותי המועצה – כאחראי לעניינים הטכניים.
מאשרים (פה אחד) את הרכב ועדת קניות: אביגדור ורשה, חנוך ביטלמן, אריה אחידב ויצחק גור. משה זילברשטיין, מנהל האפסנאות, ישמש כיועץ לוועדה.
מאפשרים (פה אחד) את איוש ועדת דיור ללא דיחוי נוסף, לשם הפעלתה המהירה, ומחליטים להעסיק מזכיר לוועדה שלא מבין עובדי המועצה.
* אישור פרוטוקול מישיבת ועדת הנהלת המועצה מה 30.10.70
עם חזרת ראש המועצה מנסיעתו לארצות הברית ולקנדה, הוא מיידע על הסיכויים לקבלת תרומות, מתורמים פוטנציאלים, לבניית המועדון. הוא יגיש חשבון לכיסוי ההוצאות, רק לאחר שתתברר לו האפשרות של השתתפות גורמים אחרים לכיסוי אותן הוצאות.
מאשרים למהנדס המועצה (לאחר דיון ממושך: 6 בעד ו 5 נגד) את הגדלת שיעור ההשתתפות בהחזקת רכב מ 1,200 ק"מ ל 1,500 ק"מ (מה 1.9.70) וכן השתתפות בשיחות טלפון מביתו, בשיעור הנהוג לגבי יתר הפקידים הבכירים של המועצה ( מה 1.4.70).
מאשרים (פה אחד):
הפעלת גביית מס-שלטים.
הקמת מספר קיוסקים, בהתאם למיכרז זוטא.
תוספת מבנה שירותים בבית הספר הממלכתי-דתי "בן זכאי" (ברחוב ויינגייט) ופירסום מיכרז.
פירסום מיכרז להקמת רשתות מים בשיכונים החדשים לאורך דרך לוי אשכול, ירון ומול רימון. ביצוע העבודה מותנה במציאת כיסוי תקציבי.
פירסום מיכרז לעבודות פיתוח בשטח שכונת "עמידר" ברחוב דרך לוי אשכול, בהשתתפות חברת "עמידר" ובעלים.
לאור התחלת עבודות הבנייה הגדולות בחטיבת הביניים (24 כיתות) ועבודות בנייה נוספות, מאשרים (6 בעד, 2 נגד, 2 נמנעים) למטרת פיקוח על ביצוע העבודות, העסקה ארעית ולפי חוזה מיוחד, איש מקצוע מתאים.
* הודעה אישית של יעקב כהן: "אנחנו קיימנו ישיבה מיוחדת במערך בענייני חינוך. ראש המועצה מסר הודעה בשעתו. מהדיון שניהלתי במשרד החינוך הובא לפני המסמך של המועצה שלא הובא לידיעת המועצה מ 25.12.69. אני מבקש להמציא המסמך בהקדם וזה קשור עם הדיון שקיימנו ולא הובא לידיעתנו."

משתתפים: אביגדור ורשה – יו"ר המועצה
ביטלמן חנוך, עמנואל ירדני וצבי פרידמן – סגני יו"ר המועצה
קלרי גרינוולד, יעקב נחושתן, דוד דבורה, יעקב כהן, סמי כץ, מילק קרמר
וזלמן נוימן – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – הגזבר, עמוס אורן – מהנדס המועצה,
עו"ד צבי מיתר – היועץ המשפטי ומרדכי אורנשטיין – הסברה
רושמת הפרוטוקול: צפורה אלעזר
חתומים על הפרוטוקול: דוד ענבי ואביגדור ורשה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש