פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 5.7.1940