פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 6.9.1940