פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 11.8.1940