פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 19 ) 16.12.1956

סלילת כבישים
הקצבה לספרייה בבית הספר הממלכתי "תלמים" במעברה
מינוי גזבר למועצה
הקמת כיתות נוספות בבית הספר הממלכתי "ניר"
גן ממלכתי דתי בקריית אונו
עבודת המשרטטת במועצה
תיקון חוק עזר בדבר הסדרת גדר חיה
תיקון חוק עזר בדבר שימור רחובות
תשלום לחברי ועדת השומה וועדת הערעורים לשומה
נספחים:
פקודת המועצות המקומיות, 1941 – חוק עזר בדבר הסדרת גדר חיה
פקודת המועצות המקומיות 1941 – חוק עזר בדבר שימור רחובות

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש