מעברה – פרוטוקול ישיבה חמישית של ועד מעברת אונו ביום 17.1.53